9-Ethyl-3,6-dimethoxy-10-methylphenanthrene

9-Ethyl-3,6-dimethoxy-10-methylphenanthrene