ethyl 2-{[(3-cyano-4,6-dimethylpyridin-2-yl)sulfanyl]methyl}benzoate

ethyl 2-{[(3-cyano-4,6-dimethylpyridin-2-yl)sulfanyl]methyl}benzoate