N-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitro-4-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzamide

N-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-nitro-4-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzamide