3-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

3-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone