2,5-Bis(trichloromethyl)pyrazine

2,5-Bis(trichloromethyl)pyrazine