3,6-Dibromo-2,5-xylidine

3,6-Dibromo-2,5-xylidine