1H-Pyrazole, 3-methyl-1-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-

1H-Pyrazole, 3-methyl-1-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-