2-methoxy-6-(4-nitrophenyl)naphthalene

2-methoxy-6-(4-nitrophenyl)naphthalene