1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene

1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene