7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroxyphenazine

7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroxyphenazine