2-Chloro-4-[dichloromethyl]-6-[trichloromethyl]pyrimidine

2-Chloro-4-[dichloromethyl]-6-[trichloromethyl]pyrimidine