4-(4-Methoxy-phenyl)-6-phenyl-pyrimidin-2-ol

4-(4-Methoxy-phenyl)-6-phenyl-pyrimidin-2-ol