Stannane, trimethyl-2-naphthalenyl-

Stannane, trimethyl-2-naphthalenyl-