1-Dimethyl(phenyl)silyloxydecane

1-Dimethyl(phenyl)silyloxydecane