2-[4-(4-Ethoxyphenyl)-5-nitro-1H-imidazol-1-yl]ethanol

2-[4-(4-Ethoxyphenyl)-5-nitro-1H-imidazol-1-yl]ethanol