Benzene, 1,4-dichloro-2-(trichloroethenyl)-

Benzene, 1,4-dichloro-2-(trichloroethenyl)-