3-Diethylamino-2-(1-(triphenylsilyloxy)vinyl)-2-cyclobuten-1-one

3-Diethylamino-2-(1-(triphenylsilyloxy)vinyl)-2-cyclobuten-1-one