Ethyl 5-(2,4-dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate

Ethyl 5-(2,4-dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate