1-Methyl-5'-phenylspiro(indoline-3,3'-(3H)pyrazol)-2-one

1-Methyl-5'-phenylspiro(indoline-3,3'-(3H)pyrazol)-2-one