3-(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)-4-hydroxybenzoic acid

3-(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)-4-hydroxybenzoic acid