4-(1H-benzimidazol-2-ylsulfanyl)-5-nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile

4-(1H-benzimidazol-2-ylsulfanyl)-5-nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile