N-{(E)-[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene}naphthalen-1-amine

N-{(E)-[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene}naphthalen-1-amine