6-(4-Chlorophenyl)-3-methoxy-2-methylimidazo[1,2-b][1,2,4]triazine

6-(4-Chlorophenyl)-3-methoxy-2-methylimidazo[1,2-b][1,2,4]triazine