Pyridine, 3-methyl-4-(methyldiphenylsilyl)-

Pyridine, 3-methyl-4-(methyldiphenylsilyl)-