N-(2,4-Dinitrophenyl)-m-phenylenediamine

N-(2,4-Dinitrophenyl)-m-phenylenediamine