Hexanoic acid, 6-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-

Hexanoic acid, 6-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-