N-[3-(Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-4-hydroxy-phenyl]-4-fluoro-benzenesulfonamide

N-[3-(Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-4-hydroxy-phenyl]-4-fluoro-benzenesulfonamide