4-(3,4-Dinitrophenyl)-2,5-dimethylpyridine

4-(3,4-Dinitrophenyl)-2,5-dimethylpyridine