2,5-Dimethyl-4-(2,4-dinitrophenyl)pyridine

2,5-Dimethyl-4-(2,4-dinitrophenyl)pyridine