7-Methoxy-3-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-(trifluoromethyl)-4H-chromen-4-one

7-Methoxy-3-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-(trifluoromethyl)-4H-chromen-4-one