3,7-Dimethyl-8-methoxy-10-ethylisoalloxazine

3,7-Dimethyl-8-methoxy-10-ethylisoalloxazine