4-chloro-2-(3,4-dichlorophenyl)-6-methylpyrimidine

4-chloro-2-(3,4-dichlorophenyl)-6-methylpyrimidine