2-chloro-4-(2,5-dichlorophenyl)phenol

2-chloro-4-(2,5-dichlorophenyl)phenol