7-Nitro-2-trichloromethyl-4[3H]-quinazolinone

7-Nitro-2-trichloromethyl-4[3H]-quinazolinone