(6-Isopropyl-4-methoxy-3-methylthio-2,4,6-cycloheptatrienylidene)malononitrile

(6-Isopropyl-4-methoxy-3-methylthio-2,4,6-cycloheptatrienylidene)malononitrile