7,8-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroxyphenazine

7,8-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroxyphenazine