p-(Adamantyl-1)-ethylthiobenzene

p-(Adamantyl-1)-ethylthiobenzene