4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(1-naphthalenyl)-

4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(1-naphthalenyl)-