Phenylsulfonphthalein dimethyl ether

Phenylsulfonphthalein dimethyl ether