5-Androstene, 4,4-dimethyl-

5-Androstene, 4,4-dimethyl-