2-Chloro-4-phenyl-6-[trichloromethyl]pyrimidine

2-Chloro-4-phenyl-6-[trichloromethyl]pyrimidine