1-Methyl-3-phenyl-4-azafluorenone

1-Methyl-3-phenyl-4-azafluorenone