Temazepam o-propionyl deriv.

Temazepam o-propionyl deriv.