5H-Indeno[1,2-b]pyridin-5-one, 2-methyl-4-phenyl-

5H-Indeno[1,2-b]pyridin-5-one, 2-methyl-4-phenyl-