1-(4-nitrobenzyl)hypoxanthine

1-(4-nitrobenzyl)hypoxanthine