1-Ethyl(dimethyl)silyloxytetradecane

1-Ethyl(dimethyl)silyloxytetradecane