2-Diphenylmethylsilyloxyadamantane

2-Diphenylmethylsilyloxyadamantane