3,3-Dimethyl-1,2,2-triphenylpyrrolidine

3,3-Dimethyl-1,2,2-triphenylpyrrolidine