7-methyl-N-phenylindeno[1,2-b]pyridin-5-imine

7-methyl-N-phenylindeno[1,2-b]pyridin-5-imine