3,4-Dihydro-5-methoxy-6-methyl-2-phenyl-2H-1-benzopyran-7-ol

3,4-Dihydro-5-methoxy-6-methyl-2-phenyl-2H-1-benzopyran-7-ol